Curequipo | Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi i informuje Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane pod następującymi warunkami. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie bez względu na to, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki prywatności:

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

Dane dotyczące użytkowania

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach strony, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi typ urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP Twojego telefonu komórkowego urządzenie, Twój mobilny system operacyjny, typ mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Informacje z zewnętrznych serwisów społecznościowych

Firma umożliwia utworzenie konta i zalogowanie się w celu korzystania z Usługi za pośrednictwem następujących Usług mediów społecznościowych stron trzecich:

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować za pośrednictwem lub w inny sposób udzielić nam dostępu do Usługi mediów społecznościowych strony trzeciej, możemy gromadzić dane osobowe, które są już powiązane z kontem Twojej zewnętrznej usługi mediów społecznościowych, takie jak Twoje imię i nazwisko, Twoje adres e-mail, Twoje działania lub lista kontaktów powiązana z tym kontem.

Możesz również mieć możliwość udostępnienia Firmie dodatkowych informacji za pośrednictwem konta Zewnętrznej Usługi Mediów Społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się podać takie informacje i Dane Osobowe, podczas rejestracji lub w inny sposób, udzielają Spółce zgody na używanie, udostępnianie i przechowywanie ich w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowywania pewnych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania Nasze usługi. Technologie, z których korzystamy, mogą obejmować:

Pliki cookie mogą być "trwałymi" lub "sesyjnymi" plikami cookie. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz w tryb offline, podczas gdy pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

Przechowywanie danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (dla Na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowa również Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zasadniczo przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszych lub Jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz we wszelkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą zostać przekazane do — oraz utrzymywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza zgodę na to przekazanie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy o tym, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Polityki prywatności.

Ścigania

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się używać komercyjnie akceptowalnych środków w celu ochrony Twojego Dane osobowe, Nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Usługodawcy, z których usług korzystamy, mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Ci zewnętrzni dostawcy zbierają, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje o Twojej aktywności w naszej Usłudze zgodnie z ich Polityką prywatności.

Analytics

Możemy korzystać z zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Płatności

Możemy dostarczać płatne produkty i / lub usługi w ramach Usługi. W takim przypadku możemy korzystać z usług stron trzecich w celu przetwarzania płatności (np. procesorów płatności).

Nie będziemy przechowywać ani zbierać danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie Twoich danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności przestrzegać standardów określonych przez PCI-DSS zarządzanych przez PCI Security Standards Council, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacje o płatnościach.

Prywatność RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Możemy przetwarzać dane osobowe pod następującymi warunkami:

W każdym przypadku Spółka chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym w celu zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Spółka zobowiązuje się do poszanowania poufności Twoich Danych Osobowych i zagwarantowania, że możesz korzystać ze swoich praw.

Masz prawo na mocy niniejszej Polityki prywatności oraz zgodnie z prawem, jeśli jesteś w UE, do:

Korzystanie z praw do ochrony danych wynikających z RODO

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz prośbę, postaramy się jak najlepiej aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Prywatność CCPA

Niniejsza sekcja informacji o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii uzupełnia informacje zawarte w naszej Polityce prywatności i ma zastosowanie wyłącznie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób mieszkających w stanie Kalifornia.

Kategorie gromadzonych danych osobowych

Gromadzimy informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują, odwołują się, mogą być powiązane lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym Konsumentem lub Urządzeniem. Poniżej znajduje się lista kategorie danych osobowych, które możemy gromadzić lub mogły zostać zebrane od mieszkańców Kalifornii w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy.

Należy pamiętać, że kategorie i przykłady podane na poniższej liście są zdefiniowane w CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały faktycznie zebrane przez nas, ale odzwierciedlają nasze dobro Wierzymy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogły być i mogły zostać zebrane. Na przykład niektóre kategorie danych osobowych będą gromadzone tylko wtedy, gdy podasz takie dane osobowe bezpośrednio do nas.

Zgodnie z CCPA dane osobowe nie obejmują:

Źródła danych osobowych

Kategorie danych osobowych wymienione powyżej uzyskujemy z następujących kategorii źródeł:

Wykorzystanie danych osobowych do celów biznesowych lub komercyjnych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać gromadzone przez nas dane osobowe w "celach biznesowych" lub "celach komercyjnych" (zgodnie z definicją w CCPA), które mogą obejmować następujące przykłady:

Należy pamiętać, że powyższe przykłady mają charakter poglądowy i nie są wyczerpujące. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje, zapoznaj się z sekcją "Wykorzystanie danych osobowych".

Jeśli zdecydujemy się zebrać dodatkowe kategorie danych osobowych lub wykorzystać zebrane przez nas dane osobowe do istotnie różnych, niepowiązanych lub niekompatybilnych celów, zaktualizujemy niniejszą Politykę prywatności.

Ujawnianie danych osobowych w celach biznesowych lub komercyjnych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać i wykorzystywać lub ujawniać w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy następujące kategorie danych osobowych w celach biznesowych lub komercyjnych:

Należy pamiętać, że kategorie wymienione powyżej są kategoriami zdefiniowanymi w CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały faktycznie ujawnione, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze w najlepszy możliwy sposób, w jaki świadomość, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogły być i mogły zostać ujawnione.

Kiedy ujawniamy dane osobowe w celach biznesowych lub komercyjnych, zawieramy umowę, która opisuje cel i wymaga od odbiorcy zachowania poufności tych danych osobowych i niewykorzystywania ich do żadnych celów cel z wyjątkiem wykonania umowy.

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe określone w powyższych kategoriach następującym kategoriom stron trzecich:

Twoje prawa wynikające z CCPA

CCPA zapewnia mieszkańcom Kalifornii określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz następujące prawa:

Wykonywanie praw do ochrony danych CCPA

Aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw wynikających z CCPA, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami:

Tylko Ty lub osoba zarejestrowana w Sekretariacie Stanu Kalifornia, którą upoważniasz do działania w Twoim imieniu, możesz złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek związany z Twoimi danymi osobowymi.

Twoja prośba do nas musi:

Nie możemy odpowiedzieć na Twoją prośbę ani dostarczyć Ci wymaganych informacji, jeśli nie możemy:

Ujawnimy i dostarczymy wymagane informacje bezpłatnie w ciągu 45 dni od otrzymania możliwego do zweryfikowania żądania. Termin na dostarczenie wymaganych informacji może zostać jednokrotnie przedłużony o dodatkowe 45 dni, jeżeli jest to uzasadnione konieczne i po uprzednim powiadomieniu.

Wszelkie ujawnione przez nas informacje obejmują tylko okres 12 miesięcy poprzedzających otrzymanie możliwego do zweryfikowania wniosku.

W przypadku wniosków o przeniesienie danych wybierzemy format dostarczania Twoich danych osobowych, który jest łatwy do wykorzystania i powinien umożliwiać Ci przekazywanie informacji od jednego podmiotu do drugiego podmiotu bez przeszkód.

Twoje kalifornijskie prawa do prywatności (kalifornijska ustawa Shine the Light)

Zgodnie z sekcją 1798 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia (kalifornijska ustawa Shine the Light) mieszkańcy Kalifornii, którzy mają z nami nawiązane relacje biznesowe, mogą raz w roku poprosić o informacje na temat udostępniania swoich danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego stron trzecich.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zgodnie z prawem California Shine the Light i jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności dla nieletnich użytkowników (Kalifornijski Kodeks Biznesu i Zawodów, sekcja 22581)

Sekcja 22581 Kalifornijskiego Kodeksu Biznesu i Zawodów zezwala mieszkańcom Kalifornii w wieku poniżej 18 lat, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn internetowych, usług lub aplikacji, na żądanie i uzyskanie usunięcia treści lub informacji, które posiadają; opublikowano publicznie.

Aby zażądać usunięcia takich danych, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

Należy pamiętać, że żądanie nie gwarantuje całkowitego lub kompleksowego usunięcia treści lub informacji zamieszczonych w Internecie i że prawo może nie zezwalać lub wymagać usunięcia w pewnych okolicznościach.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej witryny, którą odwiedzać.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub wyraźnego powiadomienia w naszej Usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę "Ostatnia aktualizacja" na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Informacje o niniejszej Polityce prywatności

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami:

×

Strona korzysta z plików cookies

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z naszym Centrum prywatności. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób wykorzystujemy informacje.